ZELO ZALATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCI TUUM
MNISZKI BOSE
ZAKONU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Z GÓRY KARMEL
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych we Włocławku
Formacja początkowa

 

"U początków konsekracji zakonnej stoi wezwanie Boga, które wytłumaczyć można jedynie miłością, jaką darzy On osobę wezwaną. Miłość ta jest całkowicie bezinteresowna, osobista i jedyna. Ogarnia ona osobę ludzką w taki sposób, że przestaje ona należeć do siebie i staje się własnością Chrystusa. Ma więc charakter przymierza."

Potissimum Institutioni

"Zważywszy, że ideałem życia konsekrowanego jest upodobnienie się do Pana Jezusa i do Jego całkowitej ofiary z Siebie, cała formacja powinna zmierzać przede wszystkim do osiągnięcia tego celu. Ma to być proces stopniowego przyswajania sobie myśli i uczuć Chrystusa ku Ojcu."

Vita Consecrata

 

 

POSTULAT

Po wcześniejszym zapoznaniu się wspólnoty z kandydatką oraz jej oficjalnym zgłoszeniu następuję przyjęcie do postulatu, który trwa jeden rok. Pod kierunkiem Mistrzyni nowicjatu kandydatka jest wprowadzana w styl życia, który pragnie przyjąć, łączący samotność i oddzielenie od świata z wymogami życia wspólnotowego.

NOWICJAT

Nowicjat rozpoczyna się obrzędem Obłóczyn, podczas których kandydatka otrzymuje habit Zakonu, biały welon i nowe imię. Głównym zadaniem nowicjatu, który trwa dwa lata, jest przyswojenie sobie przez nowicjuszkę ducha naśladowania Chrystusa w formie właściwej dla Karmelu Terezjańskiego, ukierunkowanie na życie w obecności Bożej i szukanie Go we wszystkim, w milczeniu i samotności jak i pośród codziennych zajęć, a także zapoznanie się z Regułą i Konstytucjami oraz Maryjną duchowością Zakonu.

ŚLUBY CZASOWE

Śluby czasowe składa się na okres trzech lat. Przez pierwsze dwa lata młoda profeska pod kierunkiem Mistrzyni nowicjatu kontynuuje formację, szczególnie w zakresie teologii i praktyki rad ewangelicznych poprzez które oddajemy się w ofierze Chrystusowi i z Chrystusem. Siostra profeska przygotowując się do złożenia ślubów wieczystych, uczy się także odpowiedzialnego włączenia się w zwykłe życie wspólnoty.

ŚLUBY WIECZYSTE

Po upływie okresu ślubów czasowych składa się profesję wieczystą. Od tego momentu mniszka będzie się starać, współpracując w dziele Odkupienia, nadal postępować na drodze modlitwy i kontemplacji, aby osiągnąć doskonałość ewangeliczną i dojść do pełni miłości w jedności z Bogiem.

„W samotni Karmelu zrozumiałam, że moim powołaniem jest sprawiać, by miłowano Króla Niebios, poddawać pod Jego władanie królestwo serc.(…) Przyszłam tu ratować dusze i modlić się za kapłanów.”

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

KlasztorHistoria  | Powołanie | Formacja | Msze Święte |   Intencje modlitewne | GaleriaKontakt
Copyright © 2009 Karmel Włocławek